Упражнение: Главна Старопланинска верига - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Главна Старопланинска верига - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми, климата, водите, растителността и животинския свят на тази природогеографска област. Ще отговаряте на въпроси за находищата на полезните изкопаеми, за видовете води и тяхното подхранване, за особеностите на климата. Ще имате възможността да подредите растителните пояси на планината във височина, да разпознавате почвени типове, обозначени на карта. Ще разсъждавате за възможностите и ограниченията за стопански дейности в планината. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое твърдение за Старопланинската област е вярно?
5т. 2. В коя климатична област НЕ попада Главната Старопланинска верига? 
5т. 3. Какви полезни изкопаеми се добиват в Балканбас?
5т. 4. Коя от реките единствена е формирала водосборния си басейн изцяло в Стара планина?
5т. 5. Кой национален парк се намира на територията на Главната Старопланинска верига?
6т. 6. Кой растителен вид НЕ е типичен за растителността, разположена до 900 м.н.в?
6т. 7. Климатът по южните склонове на Източна Стара планина е:
6т. 8. Кои две реки, извиращи от Стара планина, се оттичат към Егейско море? 
6т. 9. Кои са основните екологични проблеми, създадени от стопанската дейност в Главна Старопланинска верига?
6т. 10. Коя стопанска дейност е силно затруднена от природните условия в природногеографската Главна Старопланинска верига?
6т. 11. Подредете в правилната последователност растителните съобщества в Стара планина, като започнете от най-ниско разположените.
6т. 12. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 13. На картата на почвите в областта с цифри са обозначени някои от почвените типове, които са характерни за нея. Свържете цифрата с вида почва. 
11т. 14. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!