new-logo

Тест: Електрически вериги (решаване на задачи)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как са свързани волтметърът и амперметърът в дадената електрическа верига?
2
В кой от следните случаи напрежението между полюсите на един източник е точно равно на неговото електродвижещо напрежение?
3
В кой от следните случаи напрежението между двата полюса на източника е равно на пада на напрежението върху външната част от веригата?
4
Коя от посочените закономерности изразява правилно закона на Ом за цялата верига?
5
С коя от посочените закономерности можеш да изразиш вътрешното съпротивление на източник?
6
Свържи правилно твърденията.
7
Електрическата верига се захранва от източник с \boldsymbol\boldsymbol\mathbf\varepsilon = 15\mathbfV и  \mathbfr= \mathbf0,3\boldsymbol\mathbf\mathbf\Omega . Във външната част на веригата е включен резистор със съпротивление \mathbfR=\mathbf4,7\mathbf\Omega . Колко е големината на протичащия във веригата ток?
8
Колко е токът \mathbfI в електрична верига, която се състои от източник с \boldsymbol\mathbf\varepsilon = \mathbf6V, вътрешно съпротивление \mathbfr= \mathbf2\Omega   и проводник с електрично съпротивление \mathbfR= 4\Omega ?
9
Колко е падът на напрежение \mathbfU на участък от електрична верига, която има съпротивление \mathbfR= \mathbf2\boldsymbol\mathbf\Omega   и в нея тече ток \mathbfI= 5A?
10
Вътрешното съпротивление на акумулаторна батерия е \mathbfr= 2\Omega . При включването ѝ към външно съпротивление \mathbfR= 2\Omega протича ток \mathbfI= \mathbf20A. Колко е ЕДН на батерията?
11
На колко е равно \boldsymbol\mathbf\varepsilon   на източник на ток, когато съпротивлението във външната верига \mathbfR е равно на вътрешното съпротивление \mathbfr на източника, ако измереното напрежение на полюсите е \mathbfU?
12
Колко е общото съпротивление на електрична верига, в която тече ток  \mathbfI= 1A, при източник с \boldsymbol\mathbf\varepsilon =6V?
13
Двата консуматора със съпротивление \mathbfR1= \mathbf4\Omega и \mathbfR2= \mathbf5\Omega са свързани последователно към източник с \boldsymbol\varepsilon = 6V и вътрешно съпротивление  \mathbfr= \mathbf1\Omega . Колко е токът \mathbfI във веригата и напрежението \mathbfU между полюсите на източника?
  • Указание: Запиши отговорите си като десетична дроб.
14
Два консуматора със съпротивление \mathbfR1= \mathbf3\Omega   и \mathbfR2= \mathbf6\Omega       са свързани успоредно към източник с ЕДН \boldsymbol\mathbf\varepsilon = \mathbf6V и вътрешно съпротивление \mathbfr=1\Omega . Определи тока във веригата и напрежението между полюсите на източника?
  • Указание: Запиши отговорите си като цели числа.
15
При отворен ключ K волтметърът от фигурата измерва напрежение \mathbf4,5V. След като се затвори ключът K, във веригата тече ток \mathbfI= 1,8A, а волтметърът измерва напрежение \mathbfU= 3,6V. Определи EДН на батерията и съпротивлението \mathbfR   на консуматора.
  • Указание: Запиши отговора си за ЕДН като десетична дроб.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 9. клас върху електрическите вериги и решаване на задачи върху тях ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за явлението електричен ток, величините, които го описват – големина на тока, електродвижещото напрежение, вътрешно съпротивление на източник, съпротивление на цялата верига. Ще търсиш връзката между елементите на електрическата верига. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се