Упражнение: Ландшафт. Природни компоненти. Природни комплекси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природни комплекси. Ландшафт. Природни компоненти" по география за 9. клас ще направите проверка на знанията си за природните компоненти и комплекси, за видовете природни комплекси, за връзките, съществуващи в тях. Ще проверите и дали разбирате същността на понятието ландшафтЩе приложите знанията си при определяне на видове връзки и природни комплекси. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Непрекъснато развиваща се сложна система от взаимно свързани и взаимно зависими природни компоненти, се нарича:
5т. 2. Колко природни компонента трябва да участват, за да се образува пълен природен комплекс?
5т. 3. Според териториалния обхват на природните комплекси, те се делят на няколко вида. Кое НЕ е вид природен комплекс, според териториалния обхват?
5т. 4. Взаимодействието между всички природни компоненти на дадена територия или акватория определя съществуването на различни типове:
5т. 5. Кое от изброените НЕ е природен компонент?
6т. 6. Вярно ли е твърдението, че в периферията на природния комплекс връзките и взаимодействията между природните компоненти, които го изграждат се засилват?
6т. 7. Кой от природните компоненти е продукт на взаимодействието между неорганичните и органичните компоненти на природната среда?
6т. 8. В кой от посочените природни комплекси връзките между компонентите ще са най-сложни?
6т. 9. Кой е факторът, който оказва влияние и изменя природните комплекси?
6т. 10. Кой вид зоналност е представена на фигурата?
6т. 11. Непрекъснатата взаимовръзка и взаимозависимост между природните компоненти и обмена на енергия и вещества между тях осигурява:
6т. 12. Ако в един природен комплекс настъпи промяна в един от компонентите, които го съставят, какво ще се случи с останалите му компоненти?
11т. 13. Между природните компоненти съществуват преки и косвени връзки. Свържете двете части, за да се получат преки връзки между природните компоненти.
11т. 14. Свържете двете части на изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!