Упражнение: Видове природни комплекси


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Природни комплекси. Видове" по география за 9. клас ще проверите знанията си за същността на природните комплекси или както още се наричат - геосистеми. Ще отговаряте на въпроси за причините, които водят до образуването им, за компонентите, които ги изграждат и връзките, които съществуват между тях. Ще давате примери за природни компоненти, пълни и непълни природни комплекси, устойчиви и неустойчиви компоненти. Ще разсъждавате за промените, които настъпват в комплексите при промяна на някой от компонентите в тях. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое определение отразява най-пълно същността на природните компоненти?
5т. 2. Кое от посочените понятия е природен компонент?
5т. 3. Териториална система, в която има закономерно съчетание, взаимна връзка, обусловеност и влияние между природните компоненти, се нарича:
5т. 4. Кое е другото наименование на природните комплекси?
5т. 5. Според наличието на отделните компоненти природните комплекси са:
6т. 6. Природните комплекси са сложна система. Коя е основната причина за тяхното съществуване?
6т. 7. Природните комплекси са сложни природни системи, понеже:
6т. 8. В коя двойка са комбинирани устойчив с неустойчив природен компонент?
6т. 9. Непрекъснатата взаимовръзка и взаимозависимост между природните компоненти и обмена на енергия и вещество между тях осигурява:
6т. 10. Кой от посочените природни комплекси е непълен?
6т. 11. Отделните компоненти на природната среда в природния комплекс се развиват и функционират като част от едно цяло, намиращо се и стремящо се към:
6т. 12. Човешката дейност в много случаи нарушава равновесието в природните комплекси. Промяната в един от компонентите води до промяна в останалите компоненти.
  • Какво ще се случи след изсичането на големи участъци с екваториални гори? Допълнете липсващото звено като изберете от посочените отговори.
  • С изсичането на екваториалните гори се променя съставът на въздуха, намалява водорегулиращият им ефект, …………………………………………, оголените скали ерозират, типичните за екваториалната гора животни изчезват.
11т. 13. Попълнете пропуските в текста.
11т. 14. В природните комплекси взаимодействието между отделните природни компоненти може да бъде непосредствено, пряко. Такова например е взаимодействието между скала и почва.
  • Непряка е връзката и влиянието между компонентите:
11т. 15. В кои от изброените компоненти на природната среда ще настъпят най-бързо промени, за да се запази устойчивостта и равновесието в природния комплекс?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!