Политика за защита на личните данни на Уча.се относно обработването на лични данни на педагогически специалисти

Ние в Уча.се пазим цялата информация за Вас по най-високи стандарти. С времето изградихме стриктни процедури и правила за защита на Вашите лични данни. Можете да прочетете описанието им тук.

Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., който ние ще наричаме „Регламент“, с цел да защити използването на Вашите лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициране. Използването на Вашите лични данни Регламентът нарича „обработване“ и това включва всички сходни дейности, свързани с участието Ви в обучителни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Нашите принципи за защита на личните Ви данни

 • Законосъобразност и прозрачност

  Обработваме Вашите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

  а) с цел да спазим задълженията си към Вас, когато Ви предоставяме нашите услуги в областта на повишаването на Вашата квалификация като педагогически специалист;

  б) с цел легитимно осъществяване на дейността ни; или

  в) с друга законосъобразна цел.

  Регистрационната форма, която попълвате при записването за обучителна програма, има обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да Ви предоставим услугата.

 • Информираност

  Винаги Ви предоставяме точна информация за типа лични данни, които събираме от Вас, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме Вашите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с настоящата политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с предлаганите от нас услуги.

 • Достъп до данните Ви

  Предоставяме Ви възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас Ваши лични данни, доколкото това е позволено от закона.

 • Ограничение на целите

  Използваме Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 • Сигурност на данните

  За да защитим Вашите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме, и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към Вас задължения.

 • Отчетност за по-нататъшен трансфер

  Споделяме Вашите лични данни с трети страни само ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито Ви осигуряваме ние.

Как използваме Вашите данни

Уча.се събира и използва Вашите лични данни с цел изпълнение задълженията ни като организация, предоставяща обучителни програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Правното основание, съгласно Регламента за обработване на личните данни, е сключването и изпълнението на договор, наш легитимен интерес и за изпълнението на нормативните изисквания на Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството, Закона за предучилищното и училищното образование и друга действаща нормативна уредба.

Понякога е възможно да записваме видеа от обучителните програми и да правим снимки с цел бъдещи обучения и анализи. В този случай личните Ви данни ще се обработват на основание наш легитимен интерес.

Какви Ваши данни събираме

Личните данни, които събираме от Вас, включват:

 • Информация във връзка с обучителните програми за повишаване квалификацията. Законът за предучилищното и училищното образование ни задължава да обработваме следните Ваши лични данни: имена, дата на раждане, длъжност, адрес по месторабота, степен на образование, номер на диплома и нейния издател, месторабота и длъжност, както и други лични данни, ако това е необходимо условие за провеждането на обученията или спазването на законовите задължения в областта на финансово-счетоводната дейност.

 • Информация за обратна връзка с Вас (например телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).

 • Друга идентифицираща информация – например Вашия образ посредством видеозапис и снимки, в случай че записваме провежданите обучителни програми с цел бъдещи обучения и анализи.

Уча.се ще обработва Вашите лични данни за период не по-кратък от 10 години.

Как опазваме данните Ви

В Уча.се въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни, че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилното им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Как споделяме Вашите данни

Споделяме личните Ви данни само така:

 • Споделяне с доставчици на услуги

  Използваме доставчици на услуги, които извършват определени дейности от наше име, като обработване на плащания, клиентска поддръжка, IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели, освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

 • Корпоративни трансакции

  Ако в някакъв момент Уча.се реши да преструктурира дейността си, може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални купувачи или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните Ви данни при този тип трансакции.

 • Спазване на закона

  Можем да споделяме личните Ви данни, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

Упражняване на Вашите права и връзка с нас

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за Вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните си данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп

  Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме Вашите лични данни и ако отговорът е да, да поискате достъп до тях. Това става, като изпратите искане до нас на имейла или адреса, посочени по-долу.

 • Право на поправка

  Можете да поискате от нас да поправим Вашите неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение

  Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имате право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел, при положение, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви.

 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен/а)

  При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни и ако законът ни го позволява, ние ще направим това в най-кратки срокове.

 • Право на ограничаване на обработката

  Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните

  При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

  Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас за решаване на въпроса.

  Можете да се свържете и с Комисията за защита на личните данни:

  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

  Уебсайт: www.cpdp.bg

  Електронна поща: [email protected]

  Тел: 00359 2 9153518  Свържете се с нас

  Ние в Уча.се ценим Вашето мнение. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на личните Ви данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на:

  Имейл: [email protected]

  Адрес:
  гр. София,
  кв. „Хладилника“, ПК 1407
  ул. „Сребърна“ 14, ет. 3

Промени в Политиката за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на Вашите лични данни, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените.

Настоящата политика за защита на личните данни влиза в сила от януари 2019 г.

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се