Вземи абонамент за Уча.се и спечели страхотни Xiaomi награди!

Написано от Прочетено 5682 пъти , , , ,

вземи абонамент за уча.се и спечели страхотни награди

 

Победителите в нашата кампания с Xiaomi вече са ясни!

 

Смартфон Xiaomi 12 Lite печели :
Vankicha9 (pafel_i***@abv.bg)

Таблет Redmi Pad печели:
Радостина (pni***@pnconcult.bg)

Смарт гривна Xiaomi Smart Band 7 печели:
Денис (medv***@gmail.com)

Безжични слушалки Xiaomi Buds 3 печелят:
Елица (elitsak***@gmail.com)
Гергана (stefa***@abv.bg)
Калоян (kaloian***@gmail.com)
Йоана (io***@mail.bg)
Ваня (vania_***@abv.bg)

 

Чесито на победителите!

 

Общи условия на кампанията „Уча.се и Xiaomi”

1.1. Организатор на Промоционалната кампания „Уча.се и Xiaomi” (,,Кампанията“) е УЧА.СЕ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202294245, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. Сребърна 14, ет. 2 („Организатор“). Кампанията се провежда с финансовото съдействие на Xiaomi („Партньор”). Наградите в Кампанията се предоставят от Партньора, чрез представителя му в Република България – ПРОПАГАНДА ГРУП, с ЕИК 206336796, седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Хан Крум 3, ет.2.
1.2. Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни в уебсайта www.ucha.se/motiviramse през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в секцията на кампанията в уебсайта.
1.4. Със закупуването на абонамент (шестмесечен, едно- или двугодишен, с предплащане или с плащане на месец) за услуги в уебсайта www.ucha.se участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения, действащи към съответния момент.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 06.12.2022 г. до 20.12.2022 г. включително.
2.2. Кампанията се провежда чрез уебсайта www.ucha.se, наричано от тук нататък „Уебсайта и/или Платформата“.

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

3.1. В Кампанията участват всички потребители, заплатили шестмесечен, едногодишен или двугодишен абонамент за достъп до Платформата в периода на Кампанията (“Допустими участници). Потребители, активирали абонамент чрез промо код, не са Допустими участници в Кампанията.
3.2. Служителите на Организаторa и Патрньора, както и служители на всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства не са Допустими участници в Кампанията.
3.3. За участие в Кампанията, всеки участник следва да спазва освен настоящите общи условия и общите условия за използване на Платформата, публикувани на https://ucha.se/terms/.
3.4. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да заплати шестмесечен, едногодишен или двугодишен абонамент за ползване на услуги в Платформата в периода на Кампанията, съгласно чл. 3.1.
4.2. Всеки участник, който е изпълнил изискванията по чл. 4.1. участва в жребий за спечелване на награда в Кампанията с имейл адреса, който е предоставил при закупуване на абонамента за достъп до Платформата.
4.3. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Кампанията, независимо от броя на закупените абонаменти.

5. НАГРАДИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В КАМПАНИЯТА. ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ

5.1. В рамките на Кампанията се предоставят следните награди:
1 брой смартфон Xiaomi 12 Lite
1 брой таблет Redmi Pad
1 брой смарт гривна Xiaomi Smart Band 7
5 броя безжични слушалки Xiaomi Buds 3

5.3. Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им стойност.
5.4. Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица.
5.5. Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на трима представители на Организатора чрез дигитална платформа, находяща се на https://commentpicker.com/random-name-picker.php на 21.12.2022 г. Освен печелившите участници ще бъдат изтеглени и по 3 бр. резервни участници за всяка от наградите, които ще имат правото да спечелят съответна награда при условията на настоящите Общи условия.
Печелившите се обявяват във Facebook страницата на Организатора – https://www.facebook.com/Ucha.se/; и в уебсайта на адрес https://ucha.se/motiviramse/vzemi-abonament-za-ucha-se-i-specheli-strahotni-xiaomi-nagradi/
Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на тяхното потребителско име и електронна поща, но без индикация за домейна на същата (пример: petya.petrova@____________._)
5.6. В 2-дневен срок след изтегляне на печелившите Организаторът се свързва с всеки печеливш за предоставяне на необходимите данни за получаване на наградите по имейл/телефон. Печелившият трябва да предостави имената си, телефонен номер и адрес за доставка на наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш, печелившият не предостави необходимите данни в срок до 2 дни след получаване на имейл/телефонен разговор, съответно предоставените данни са неточни или некоректни, наградата се предоставя на резервен печеливш (наградите на резервните печеливши се предоставят по реда на изтеглянето им). Наградите се доставят от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес чрез куриерско дружество по избор на Организатора. В случай че предметната награда е на пазарна стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да внесе дължимия данък по сметка на НАП за сметка на печелившия, а печелившият се задължава да декларира предоставената награда пред Национална агенция по приходите в срок до края на април месец на годината, следваща годината, през която доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с изплащането на данъка всеки печеливш следва да представи на Организатора три имена и ЕГН. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата. В такъв случай наградата се предоставя на резервен печеливш. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда и за внасяне на дължимия данък.
5.6. Наградата ще бъде доставена за сметка на Организатора от куриерска компания лично до печелившия участник, до 30 календарни дни след предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградата. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата от куриерската компания. Непотърсената награда се предоставя на резервен печеливш участник. При доставка на наградата печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата, както и обратна разписка, удостоверяваща получаването на наградата. Наградата се получава лично или от упълномощен представител.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата Кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока ѝ, в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. При заплащане на абонамент за достъп до Платформата всеки участник предоставя лични данни на Организатора. Лични данни се предоставят и от страна на печелившите във връзка с изпращането и предоставянето на наградите и за плащане на дължимия данък.
7.2. Организаторът обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си, публикувана в уебсайта, на основание предоставеното съгласие от страна на участниците.
7.3 С участието си в Кампанията Участниците се уведомяват, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители единствено за целите на провеждане на Кампанията. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление лично от физическото лице или от пълномощник, като това ще възпрепятства участието на на лицето в Кампанията. Данните се съхраняват до шест месеца след прекратяване на Кампанията или до изтичане на давностния срок за изпълнение на публични задължения на Организатора във връзка с Кампанията.
7.4. На Участниците в Кампанията се гарантират правата, предвидени в приложимото законодателство, относно защита личните данни и тяхната преносимост, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенция на данните и правото на възражение относно начина на обработването им. Всеки Участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или ограничаване на данните, както и да реализира преносимост на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
7.5. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Участник може да доведе до невъзможност за получаване на награда в Кампанията.
7.6. Всеки Участник може да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.
7.7. Повече подробности може да намерите в Политиката за поверителност във връзка обработването на личните данни на Организатора, достъпна в уебсайта.

8. СПОРОВЕ

8.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.
8.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

9. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Организаторът и Партньорът не носят никаква отговорност и не дължат каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от наградите си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, които не са свързани с Организатора или Партньора

 

Коментари
 • WordPress
 • Facebook
4 коментара
 • Ивелин Бойков
  януари 17, 2023

  Искам да си направя абонамент в уча се

  • Уча.се
   януари 17, 2023

   Здравейте, Ивелин! Можете да активирате абонамент, като влезете в профила, за който искате да имате абонамент, и последвате този линк:
   https://ucha.se/subscription/

 • Стефка П
  март 28, 2023

  Здравейте! Искам да подаря абонамент на моя внук за оставащите 3 месеца от учебната година. Има ли такава опция и каква е цената?

  • Уча.се
   март 29, 2023

   Здравейте, Стефка! Поздравяваме Ви за желанието да зарадвате любим човек с подарък от Уча.се. Опцията за подарък е за абонамент за 12 месеца. Можете да заявите изненадата тук: https://ucha.se/podarak-za-uchenik/

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник