Участвай в кампанията на Уча.се и VISA и спечели чисто нов смартфон!

Написано от Прочетено 23562 пъти , , , ,

купи абонамент с карта виза и спечели

Започни учебната година ударно с уроците на Уча.се и чисто нов смартфон!

Кампанията на Уча.се и VISA приключи и съвсем скоро ще се свържем с победителите от ноември!

Ето и техните имена. Ще им пишем на имейла, с който е регистриран профилът им в Уча.се, за да разберат как ще си получат наградите. 🎁

Samsung S21+ печелят :
⭐️ Лора Костадинова (lora.ko***@gmail.com)
⭐️ Ванеса (tania.a***@mail.bg)
⭐️ Валентин (katzarov***@gmail.com)

iPhone 12 Pro печелят:
⭐️ Никол (Nikche***@abv.bg)
⭐️ Александър (alexto***@gmail.com)
⭐️ Даниела Дончева (dp.do***@abv.bg)

 

По-надолу можеш да се запознаеш с всички общи условия на кампанията. На линия сме за въпроси и помощ на [email protected]! 🙂

Желаем ти успех!

 

 

 

Общи условия на кампанията „Уча.се и Visa”

1.1. Организатор на Промоционалната кампания „Уча.се и Visa” (,,Кампанията“) е УЧА.СЕ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202294245, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. Синанишко езеро 9А, офис 3 („Организатор“). Кампанията се провежда с финансовото съдействие на Visa Europe Limited, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно
законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966 („Партньор”). Наградите в Кампанията се предоставят от Партньора.

1.2. Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни в уебсайта www.ucha.se/motiviramse през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско
законодателство.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в уебсайта https://ucha.se/motiviramse/uchastvai-v-kampaniyata-na-ucha-se-i-visa-i-specheli-chisto-nov-smartfon/

1.4. С използването на карта Visa като платежен инструмент в уебсайта www.ucha.se за закупуване на абонамент (шестмесечен, едно- или двугодишен) за услуги в уебсайта www.ucha.se участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения, действащи към съответния
момент.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Кампанията се провежда в периода от 01.10.2021 г. до 30.11.2021 г., включително.

2.2. Кампанията се провежда чрез уебсайта www.ucha.se, наричано от тук нататък „Уебсайта и/или Платформата“.

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

3.1. В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни, издадени на територията на България, с изключение на служителите на Организаторa и Visa, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

3.2. За участие в Кампанията всеки допустим участник следва да заплати шестмесечен, едногодишен или двугодишен абонамент за ползване на услуги в Платформата в съответния етап, част от периода на Кампанията, с валидна карта Visa.

3.3. За използване на уебсайта и услугите, предоставяни от Платформата, всеки участник следва да спазва Общите условия за използване на Платформата, публикувани на https://ucha.se/terms/.

3.4. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да заплати шестмесечен, едногодишен или двугодишен абонамент за ползване на услуги в
Платформата в съответния етап, част от периода на Кампанията, с валидна карта Visa.

4.2. Всеки допустим участник по чл. 4.1. получава правото да участва в жребий за
спечелване на награда в съответния етап на Кампанията.

4.3. Един участник може да спечели само една награда в рамките на съответния етап
на Кампанията, независимо от броя на закупените абонаменти.

5. НАГРАДИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В КАМПАНИЯТА. ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. В първия етап на Кампанията се предоставят следните награди:

 • 3 броя Iphone 12 pro 256 GB
 • 3 броя Samsung Galaxy s21+.

5.2. Във втория етап на Кампанията се предоставят следните награди:

 • 3 броя Iphone 12 pro 256 GB
 • 3 броя Samsung Galaxy s21+.

5.3. Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им стойност.

5.4. Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица.

5.5. Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на трима представители на Организатора чрез дигитална платформа, находяща се на https://commentpicker.com/random-name-picker. php от първия етап на Кампанията – на
10.11.2021 г., а от втория етап на Кампанията – на 10.12.2021 г. Освен печелившите участници на случаен принцип се избират и по 3 бр. резервни участници, които ще имат
правото да спечелят съответна награда, при условията на настоящите Общи условия.
Печелившите се обявяват във Facebook страницата на Организатора – https://www.facebook.com/Ucha.se/; и в уебсайта на адрес https://ucha.se/motiviramse/uchastvai-v-kampaniyata-na-ucha-se-i-visa-i-specheli-chisto-nov-smartfon/.
Обявяването на печелившите ще бъде извършвано чрез изписване на тяхното потребителско име и електронна поща, но без индикация за домейна на същата. (пример: [email protected]____________._)

5.6. В 7-дневен срок след изтегляне на печелившите Организаторът се свързва с всеки печеливш за предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградите по имейл/телефон. Печелившият трябва да предостави имената си, телефонен номер и адрес за доставка на наградата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш, печелившият не предостави необходимите данни в срок до 2 дни след получаване на имейл/телефонен разговор, съответно предоставените данни са неточни или некоректни, наградата се предоставя на резервен печеливш (наградите на резервните печеливши се предоставят по реда на изтеглянето им). Наградите се доставят от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес чрез куриерско дружество по избор на Организатора. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да внесе дължимия данък по сметка на НАП за сметка на печелившия, печелившият се задължава да декларира предоставената награда пред Национална агенция по приходите в срок до края на април месец на годината, следваща годината, през която доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. Във връзка с изплащането на данъка всеки печеливш следва да представи на Организатора три имена и ЕГН. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи. Отказът от предоставяне на посочените данни води до невъзможност за получаване на наградата. В такъв случай наградата се предоставя на резервен печеливш. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Кампанията, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него
награда и за внасяне на дължимия данък.

7.3. Наградата ще бъде доставена за сметка на Организатора от куриерска компания лично до печелившия участник, до 7 дни след предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградата. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата от куриерската компания. Непотърсената награда се предоставя на резервен печеливш участник. При доставка на наградата печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата или обратна разписка, удостоверяваща получаването на наградата. Наградата се получава лично или от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
7.1. С използване на карта Visa като платежен инструмент в уебсайта всеки участник предоставя лични данни на Организатора. Лични данни се предоставят и от страна на печелившите във връзка с изпращането и предоставянето на наградите и за плащане на дължимия данък.

7.2. Организаторът обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си, публикувана в уебсайта, на основание предоставеното съгласие от страна на участниците.

7.3 С участието си в Кампанията Участниците се уведомяват, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, впоследствие за целите на провеждане на Кампанията. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни, като отправи писмено заявление до
Организатора на адреса на управление лично от физическото лице или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Данните се съхраняват до шест месеца след прекратяване на Кампанията или изтичане на давностния срок за изпълнение на публични
задължения на Организатора във връзка с Кампанията.

7.4. На Участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в приложимото законодателство, относно защита личните данни и тяхната преносимост, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенция на данните и правото на възражение относно начина на обработването им. Всеки Участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или ограничаване на данните, както и да реализира преносимост на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

7.5. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Участник може да доведе до невъзможност за получаване на награда в
Кампанията.

7.6. Всеки Участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.

7.7. Повече подробности може да намерите в Политиката за поверителност във връзка
обработването на личните данни на Организатора, достъпна в уебсайта.

8. СПОРОВЕ
8.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.

8.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

9. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Организаторът и Партньорът не носят никаква отговорност и не дължат каквито и
да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от наградите
си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини,
които не са свързани с Организатора или Партньора.

9.2. Партньорът не носи отговорност за технически проблеми при използването на мобилното приложение или за действия на Организатора или трети лица.

 

Коментари
 • WordPress
 • Facebook
22 коментара
 • Aidyn Annttonow
  октомври 5, 2021

  Дано ме изтеглите

 • Svetoslav Markov
  октомври 6, 2021

  Важи ли за карти Револют, издадени в Латвия или UK

  • Уча.се
   октомври 7, 2021

   Здравейте, Светослав! 🙂 Може да участвате в кампанията, ако имате карта Visa, която е издадена на територията на България. 🙂

 • Любомир Драганов
  октомври 10, 2021

  Участвам

 • Диана Мънгова
  октомври 11, 2021

  Здравейте,
  В точка 3.1 пише: В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни.
  Ако абонаментът е на името на детето ми, а платя с моята VISA, това проблем ли е за участието в томболата?
  Поздрави!

  • Уча.се
   октомври 12, 2021

   Здравейте, Диана! 🙂 Може да се включите в кампанията. Участвате в томболата с името и имейла, посочени в профилa, за който сте платили абонамент с Вашата карта Visa. Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с нас на имейл [email protected] или да ни се обадите на номер 0700 50 170. 🙂

 • ИВАЙЛО ЖЕЛЯЗКОВ
  октомври 13, 2021

  активирах годишен абонамент искам да участвам

  • Уча.се
   октомври 14, 2021

   Здравейте, Ивайло! Участвате в кампанията, ако купите абонамент за 6,12 или 24 месеца през сайта на Уча.се в периода 01.09.2021 г. – 31.10.2021 г. и платите с карта VISA. Името Ви автоматично се включва в томболата за 6-те страхотни награди. Успех! 🙂

 • Алекс
  октомври 19, 2021

  Аз съм регистриран с Visa карта!

 • EXPLORER.EXE
  октомври 27, 2021

  браво @Aлекс!

 • Садифе Халил
  ноември 3, 2021

  Здравейте,
  Активирах годишен абонамент на 18,10,2021 г. , може ли да участвам ?
  Благодаря

 • РАЛИЦА ИВАНОВА
  ноември 9, 2021

  Успех на всички участници!

 • РАЛИЦА ИВАНОВА
  ноември 10, 2021

  В колко часа ще определите печелившите?

 • виктория
  ноември 10, 2021

  октомври 2,2021
  активирах годишен абонамент искам да участвам

 • Дора
  ноември 10, 2021

  Здравейте, днес е 10.11. Кога ще публикувате печелившите?

  • Уча.се
   ноември 12, 2021

   Здравейте! В тази статия сме допълнили имената на победителите в томболата. 🙂

 • Макс.EXE
  декември 4, 2021

  нямам търпениеее…!

 • Макс
  декември 12, 2021

  моята е на територията на UK

 • LemmingTamming136
  декември 30, 2021

  кога ще направите слеващото публикуване на тези който са получили смартфон?

  • Уча.се
   декември 30, 2021

   Здравей! Вече сме изтеглили победителите от тази кампания на 10.12.2021 г. Можеш да следиш нашата официална Фейсбук страница за повече информация относно предстоящи кампании. 🙂

 • Анна-Мария
  януари 2, 2022

  Телефон

 • Анна-Мария
  януари 2, 2022

  Телефон iphone

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Медиите за Уча.се

„Уча.се превръща двойкаджии в отличници“

- Дневник